Arkiver
7486 7900 – mail@dancoat.com

Kvalitetspolitik:

Vi vil:

 1. Tilstræbe at produktionsanlæg, teknisk og miljømæssigt lever op til bedste tilgængelige teknik.
 2. Forebygge kvalitetsfejl hvor muligt, og gennemføre løbende forbedringer i processer, produkter og handlemåder.
 3. Overvåge og registrere resultater fra produkt – og proceskontroller, fejl i processer og produkter, samt feedback fra såvel medarbejdere, som kunder og leverandører.
 4. Overholde love og myndighedskrav, samt kravene i DS/EN 9001:2015 og stræbe efter stadige forbedringer i ledelsessystemet.
 5. Uddanne medarbejderne til aktiv deltagelse i kvalitetsar
 • Opfølgning:  Vi har opstillet målelige mål, så vi dermed kan følge op på, om kvalitetspolitikken følges, og om den er hensigtsmæssig for vort professionsområde. Der følges op på disse målelige mål, på ledelsens evaluering.
 • De målelige mål, indføres i en handlingsplan i Sherlock Log.

Miljøpolitik:

Vi vil

 1. Arbejde systematisk med miljøstyring baseret på tankerne i ISO 14001:2015 og omsætte arbejdet til konkrete aktiviteter.
 2. Indgå i åben dialog med omverdenen om miljøspørgsmål og årligt redegøre for energiforbruget, herunder miljøbelastningen.
 3. Samarbejde med vore kunder om at skabe bedre miljøløsninger, samt synliggøre indsatsen og de løbende forbedringer overfor kunder, medarbejdere og samfund.
 4. Sikre forebyggelse med miljøuheld, bl.a ved at alle ansatte involveres og yder en aktiv indsats.
 5. Mindske spild og energiforbrug og løbende forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden.
 6. Opnå yderlige miljøfordele ved at efterspørge miljøvenlige produkter og serviceydelser fra vores leverandører.
 7. Overholde miljølovgivningen.

Arbejdsmiljøpolitik:

Vi vil:

 1.  Forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.
 2. Løbende forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøledelsessystemet.
 3. Sikre at arbejde til enhver tid som minimum udføres i overensstemmelse med relevant lovgivning.
 4. Stille de nødvendige ressourcer til rådighed.
 5. Sikre gennem uddannelse, at alle bidrager til at skabe en sikker og sund arbejdsplads og at alle stræber efter en høj standard for arbejdsmiljøet.
 6. Sikre at lederne er engagerede i arbejdsmiljøet.
 7. Sikre at der eksistere en åben dialog mellem medarbejdere og ledere.
 • Opfølgning:  Vi har opstillet målelige mål, så vi dermed kan følge op på, om kvalitets – /miljø politikken følges, og om den er hensigtsmæssig for vort professionsområde. Der følges op på disse målelige mål, på ledelsens evaluering.